Politika kvality laboratória

MedGene® Slovensko
Medgene Slovensko

Politika kvality laboratória

Manažment a pracovníci laboratória sa zaväzujú uplatňovať nasledovné zásady:

 1. Vytvárať podmienky pre správne fungovanie systému manažérstva kvality laboratória vybudovaného podľa normy ISO/IEC 17025:2017 a pravidelne posudzovať jeho efektívnosť a neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality laboratória.

 2. Poskytovať zákazníkom profesionálne a vysoko kvalitné služby.

 3. Zabrániť uskutočneniu rokovania, na ktorých je pravdepodobné, že by mohol byť zamestnanec vystavený komerčnému, finančnému alebo inému nátlaku.

 4. Náhodnou kontrolou jednotlivých prípadov vyhľadávať odchýlky od stanovených postupov a preverovať, či neboli spôsobené vonkajším nátlakom na zamestnanca.

 5. Zaobchádzať s informáciami ako prísne dôvernými a podnikať všetky opatrenia, aby sa zachoval ich štatút ako dôverné.

 6. Používať a aplikovať informácie výlučne pre účely súvisiace s poskytovaním služby.

 7. Pristupovať k informáciám tak, aby v žiadnom prípade neboli zverejnené ani poskytnuté žiadnej tretej strane a ani aby neboli použité na iný účel ako je poskytnutie služby zákazníkovi.

 8. Aplikovať preventívne opatrenia, ktorými sa eliminuje nedodržanie zásad nestrannosti a dôvernosti.

 9. Jednotlivé testy vybavovať v poradí a v termínoch tak, ako boli prijaté a pridelené. Zmenu poradia môže povoliť iba vedúci pracoviska, alebo vedúci zamestnanec s ohľadom na racionalizáciu práce.

 10. Vyčlenením potrebných zdrojov na vhodné školiace a vzdelávacie programy sústavne zvyšovať profesionálny rast a kompetentnosť zamestnancov spoločnosti.

 11. Vyčleňovať potrebné zdroje na obnovovanie materiálového vybavenia firmy potrebné k realizácii prijatých zákaziek.

 12. Dodržiavať legislatívne predpisy platné v Slovenskej republike a iné relevantné predpisy a vyplývajúce požiadavky súvisiace s výkonom činnosti laboratória.