Colotect

MedGene® Slovensko
Medgene Slovensko

COLOTECT

S Colotect máte možnosť odhaliť kolorektálny karcinóm a prekancerózne lézie u pacientov už v skorých štádiách ochorenia s vysokou spoľahlivosťou:

92% Presnosť špecifita

88% Citlivosť na záchyt CRC

46% Citlivosť na záchyt včasných štádií CRC

Prvý neinvazívny DNA test zo stolice na včasnú detekciu kolorektálneho karcinómu a prekanceróznych lézií, ktorý vyšetruje súčasne až 3 génové biomarkery v jednom odbere.

ColoTect je neinvazívna, vysoko citlivá skríningová testovacia metóda na detekciu kolorektálneho karcinómu (CRC) a prekanceróznych lézií. Ľudská DNA sa extrahuje zo vzorky stolice, ktorá sa odobrala a bola použitá na multiplexnú metylačne špecifickú qPCR na detekciu úrovne metylácie markerov génu CRC – SDC2, ADHFE1 a PPP2R5C (výrobca testu: BGI Europe A/S, Dánsko, www.bgi.com/global).

SDC2 (syndekán-2): kóduje druh vnútrobunkového membránového proteínu, ktorý má dôležité biologické funkcie pri delení a migrácii buniek. Ak sa začne prekancerózne štádium, alebo už existuje CRC, dochádza k hypermetylácii DNA. Vyššia metylácia génu SDC2 indikuje abnormálnu polyferáciu a delenie buniek, typickú pre prekancerózne lézie a CRC. Viaceré štúdie odhalili porovnaním pacientov s tkanivami kolorektálneho karcinómu s priľahlými tkanivami so stavom modifikácie metylácie významný rozdiel v metylácii génu SDC2 v tkanive susediacom s tkanivami karcinómu a zjavnú klesajúcu mieru detekcie v rakovinovom tkanive, tkanive adenómu, tkanivách polypov a normálnych tkanivách, takže ho možno použiť ako účinný marker detekcie kolorektálneho karcinómu.

ADHFE1 (alkohol dehydrogenéza obsahujúca železo 1): kóduje transhydrogenázu a abnormálna regulácia spôsobená hypermetyláciou tohto génu môže skrátiť bunkový cyklus kolorektálneho karcinómu a podporiť proliferáciu rakovinových buniek. Funguje ako kontrolór bunkového cyklu a keď je hypermetylovaný, indikuje to abnormálny stav charakterický pre prekancerózne lézie a CRC. V porovnaní s normálnym tkanivom hrubého čreva vykazoval gén ADHFE1 vysokú úroveň metylácie v rakovinových tkanivách aj v tkanivých pokročilého adenómu. Úroveň jeho metylácie je výrazne odlišná v normálnych tkanivách, tkanivách kolorektálneho karcinómu a adenómových tkanivách, čo je ideálny marker na detekciu kolorektálneho karcinómu.

PPP2R5C (proteín fosfatáza 2 regulačnej podjednotky B, γ): kóduje regulačnú podjednotku PP2A fosfatázy a je negatívnym regulátorom bunkového rastu a proliferácie. Ide o tumor supresorový gén dôležitý pri negatívnej kontrole bunkového rastu a proliferácie. Ak je hypermetylovaný, bunky sú v zrýchlenom delení, nedochádza k blokáde bunkového rastu abnormálnej patológie, čo je špecifické pre CRC. Existujú dôkazy, že jeho kódujúci proteín môže regulovať defosforyláciu proteínu p53 v reakcii na poškodenie DNA, čím inhibuje rast buniek kolorektálneho karcinómu. Hypermetylácia génu PPP2R5C úzko súvisí s výskytom a rozvojom kolorektálneho karcinómu a môže byť použitá ako potenciálny marker na detekciu kolorektálneho karcinómu.

  • Colotect umožňuje vyšetrenie CRC bez potreby prípravy pacienta.
  • Pacient odoberá vzorku stolice doma.
  • Výsledok do 10 pracovných dní.
249Viac informácií
a objednávka testu