Kontakt

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša webová stránka spĺňa kritéria ochrany osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskej Únie.

GOOGLE ANALYTICS & COOKIES

Pre analýzu používania týchto webových stránok používame služby od prevádzkovateľa Google Analytics – prevádzkovateľ The Google Inc, USA. Táto funkcia je umožnená pomocou tzv. Cookies, ktoré sú zálohované vo Vašom lokálnom prehliadači a posielajú nazbierané informácie pomocou Cookies na servery od Google, kde sú zalohované a vyhodnotené.

SERVER-LOG- FILES

Tieto vebové stránky sú hostované na serveroch nemeckého providera 1und1, log-files po užívaní sú zálohované a vyhodnocované týmito servermi. Ochrana osobných údajov providera 1und1 nájdete pod týmto linkom: Datenschutzhinweis

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Objednávky, a dotazy, ktoré nám zašlete cez kontaktné formuláre, najmä osobné údaje ako sú mená, adresy, telefónne čísla, emaily a podobne nám budú zaslané zašifrovaným spojením na server a odtiaľ sa dostanú takisto zašifrovaným emailom ku nám, kde budú dáta v rámci zaslania spracované a zálohované. Tieto údaje nebudú nikdy bez Vášho súhlasu ďalej sprístupnené.

Zašifrovanie s SSL

Údaje, ktoré nám zasielate cez objednávkový formulár na stránke (https://medgene.at/objednavka/) sú zašifrované s SSL protokolom (https://) a nie sú viditeľné tretím osobám.

PRÁVO NA VLASTNÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Máte právo obdržať informácie o dátach Vašich osobných údajov a zároveň máte nárok na požiadavku, aby Vaše údaje boli zmazané.

V prípade, že máte ďalšie otázky a chcete získať ďalšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov sme Vám plne k dispozícii na emailovej adrese: info(at)medgene.com

medgene s.r.o.
Ondrejovova 971/30
SK-82103 Bratislava

Tel 02 20737474
Fax 00421312301308
info@medgene.eu
www.medgene.eu

IČO 36 550 931
DIČ 2020138857

Kód P82356062501
Kód lekára A84295062

Tatra Banka 
IBAN SK3111000000002624831004
BIC: TATRSKBX

 

politika kvality laboratória s podpismi

Prehlásenie o uplatňovaní politiky kvality laboratória

Pracovníci našej spoločnosti sa zaväzujú:

Manažment a pracovníci laboratória sa zaväzujú uplatňovať nasledovné zásady:

1. Vytvárať podmienky pre správne fungovanie systému manažérstva kvality laboratória vybudovaného

podľa normy ISO/IEC 17025:2017 a pravidelne posudzovať jeho efektívnosť a neustálym monitorovaním

procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality laboratória.

2. Poskytovať zákazníkom profesionálne a vysoko kvalitné služby.

3. Zabrániť uskutočneniu rokovania, na ktorých je pravdepodobné, že by mohol byť zamestnanec vystavený

komerčnému, finančnému alebo inému nátlaku.

4. Náhodnou kontrolou jednotlivých prípadov vyhľadávať odchýlky od stanovených postupov a preverovať, či

neboli spôsobené vonkajším nátlakom na zamestnanca.

5. Zaobchádzať s informáciami ako prísne dôvernými a podnikať všetky opatrenia, aby sa zachoval ich

štatút ako dôverné.

6. Používať a aplikovať informácie výlučne pre účely súvisiace poskytovaním služby.

7. Pristupovať k informáciám tak, aby v žiadnom prípade neboli zverejnené ani poskytnuté žiadnej tretej

strane a ani aby neboli použité na iný účel ako je poskytnutie služby zákazníkovi.

8. Aplikovať preventívne opatrenia, ktorými sa eliminuje nedodržanie zásad nestrannosti a dôvernosti.

9. Jednotlivé testy vybavovať v poradí a v termínoch tak, ako boli prijaté a pridelené. Zmenu poradia môže

povoliť iba vedúci pracoviska, alebo vedúci zamestnanec s ohľadom na racionalizáciu práce.

10. Vyčlenením potrebných zdrojov na vhodné školiace a vzdelávacie programy sústavne zvyšovať

profesionálny rast a kompetentnosť zamestnancov spoločnosti.

11. Vyčleňovať potrebné zdroje na obnovovanie materiálového vybavenia firmy potrebné k realizácii prijatých

zákaziek.

12. Dodržiavať legislatívne predpisy platné v Slovenskej republike a iné relevantné predpisy a vyplývajúce

požiadavky súvisiace s výkonom činnosti laboratória.